Uzņēmuma pamatdarbības veidi

  • siltumenerģijas ražošana;
  • siltumenerģijas pārvade un sadale;
  • siltumenerģijas realizācija;
  • siltumtīklu remonts un montāža;
  • katlu māju tehniskā apkope.
  • u.c. pakalpojumi

       SIA “Madonas siltums” minētos pakalpojumus sniedz iedzīvotājiem, pašvaldībai piederošiem objektiem, uzņēmumiem un citiem patērētājiem uz savstarpēji noslēgtu līgumu pamata. Par siltumenerģijas piegādi un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpošanu SIA ”Madonas siltums” līgumus slēdz tikai ar ēku īpašnieku vai valdītāju.

          SIA “Madonas siltums” veido centralizētu siltumapgādes sistēmu, kas lokāli sadalās pēc pilsētas apdzīvotākajiem rajoniem. SIA ”Madonas siltums” sastāvā ir arī lokālās katlu mājas, kas apgādā ar siltumenerģiju pagastu ciematus – Dzelzavas pagastā viena katlu māja, kas apkalpo attiecīgi Dzelzavas un Aizpurves ciematus,  Liezēres pagastā divas katlu mājas, kas apkalpo Liezēres un Ozolu ciematus, Aronas pagastā viena katlu māja, kas nodrošina centralizēto siltumapgādi Kusas ciematā, Barkavas pagasta Barkavā viena katlu māja, Sarkaņu pagasta Biksēres ciematā viena katlu māja un divas katlu mājas Ļaudonā.