Centralizēto siltumapgādi Madonas pilsētā, kā arī Dzelzavas, Liezēres, Aronas, Barkavas, Sarkaņu un Ļaudonas pagastos, Lubānas pilsētā, Ērgļos nodrošina 100% Madonas novada pašvaldībai piederošs uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”.

Sabiedrības pārvaldes institūcija ir Valde, kas sastāv no valdes locekļa. Valdes locekli ieceļ Madonas novada pašvaldības dome. 

Uzņēmums dibināts 23.12.1994. un LR Komercreģistrā ierakstīts 09.12.2003.

SIA Madonas Siltums tiek deleģēti sekojoši pašvaldības un valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:

1) Siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu ēku, būvju apsildei enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2) Siltumenerģijas realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem tarifiem;

3) Siltumapgādes infrastruktūras un tehnoloģiskā aprīkojuma, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana, rekonstrukcija un pilnveidošana;

4) Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem maksas iekasēšana par sniegtajiem pakalpojumiem;

5) Patstāvīga nepieciešamo pasākumu veikšana, lai īstenotu deleģētos pārvaldes uzdevumus (t.sk. materiālo resursu iegāde, investīciju projektu realizācija, papildu finanšu līdzekļu piesaiste, savu pamatlīdzekļu un tehniskā aprīkojuma uzturēšana un atjaunošana, kas var uzlabot deleģēto pārvaldes uzdevumu efektivitāti un kvalitāti);

6) Iespēja piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7) Iespēja saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kas ir investīcijas Sabiedrisko pakalpojum sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības direktīvās un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

SIA Madonas Siltums ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un:

1) Ir reģistrēts Siltumenerģijas ražotāju reģistrā Nr. SR0094 (reģistrs veikts 01.01.2012., kopējā uzstādītā jauda siltumenerģijas ražošanai 27,85MW);

2) Ir reģistrēts Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā Nr. ST0028 (reģistrs veikts 01.01.2012.)

3) Ir licencēts siltumapgādes pārvades un sadales komersants, Licences Nr. E23068/1. (Licence atjaunota 15.03.2019., derīga līdz 04.05.2038.)

Vispārīga informācija īsumā: 

Sabiedrības nosaukumsSabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”
Sabiedrības juridiskais statussSabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dibināšanas datums, vieta, reģistra numurs   1994.gada 23.decembrī, Jēkabpilī, Nr. 540300447
Datums, vieta, komercreģistra Nr.2003.gada 09.decembrī, Jēkabpilī, Vienotais reģistrācijas Nr. 45403004471
Juridiskā un pasta adreseCesvaines iela 24a, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tālrunis64807400
Sabiedrības komercdarbības veidiTvaika piegāde un gaisa kondicionēšana, NACE kods 35.30
Sabiedrības pamatkapitāls 2962248 EUR
DalībniekiMadonas novada pašvaldība, 100%
ValdeViens valdes loceklis
Vadības modelisMadonas Siltums augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis – novada domes priekšsēdētājs. Madonas Siltums darbību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens loceklis –tas darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata.